Alkoholizm kobiet

 

Kobiety a uzależnienia

Picie alkoholu powoduje choroby które występują u około 30-40% pacjentów zgłaszających się do lekarzy. Problemy alkoholowe wykrywane są rzadziej u kobiet niż u mężczyzn. Ze względu na to, że kobiety piją alkohol rzadziej niż mężczyźni, częściej spotykamy wśród nich osoby utrzymujące pełną abstynencję. Jednak z powodu pewnego rodzaju nadwrażliwości znacznie częściej, oprócz picia alkoholu sięgają po środki przeciwbólowe i psychotropowe. W ostatnich latach obserwuje się na świecie wyraźny wzrost odsetka kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz tych u których można stwierdzić obecność objawów uzależnienia od alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój. Bardzo dużo młodych dziewczyn ochoczo sięga po wszelkiego rodzaju używki. Następstwem tego będzie bardzo prawdopodobny wzrost liczby kobiet leczących się w związku z uzależnieniem. W Europie i USA stwierdzono, że w ostatnim dziesięcioleciu, nastąpił znaczny wzrost występowania wszelkiego rodzaju uzależnień wśród kobiet.
 
Badania CASA na Uniwersytecie Columbia w USA wykazały, że w porównaniu z mężczyznami kobiety uzależniają się szybciej niż mężczyźni i potrzebują znacznie mniej substancji psychoaktywnej. Zaobserwowano również praktycznie upodobnienie sposobu picia do męskiego, że względu na emancypacje i coraz częstsze "przyzwolenie społeczne". Stres i znaczna intensywność życia znacznie więcej szkodzi kobietom niż mężczyznom. Organizm kobiety znacznie gorzej toleruje alkohol i inne środki a uzależnione szybciej doznają szkód fizycznych i psychicznych. Kobiety trwające w uzależnieniu żyją przeciętnie o 15 lat krócej niż mężczyźni a w okresie przed chorobowym charakteryzowały się wysokim poziomem leku, niskim poczuciem własnej wartości, wieloma kompleksami - bardzo często miały ojców alkoholików lub despotów i uzależnionych mężów.
 
Saake i Schwoon wyróżnili pięć typów alkoholizmu kobiecego:
 1. młode kobiety o dużym spożyciu alkoholu uwarunkowanym środowiskowo, mające poważne problemy zdrowotne.
 2. kobiety pijące w stresie, bez poważnych skutków zdrowotnych.
 3. kobiety pijące przewlekle alkohol, głównie z powodu osamotnienia, przeżywające nasilone objawy zespołu abstynencyjnego i mające za sobą wiele nieudanych prób leczenia;
 4. kobiety pijące w ilościach średnich z obecnymi somatycznymi powikłaniami uzależnienia;
 5. kobiety pijące głównie z przyczyn środowiskowych, bez poważniejszych powikłań zdrowotnych.

Przyczyny alkoholizmu u kobiet

 
Czynniki biologiczne
kobietę powoduje u kobiety większą koncentrację alkoholu we krwi, a tym samym wyraźniejsze objawy zatrucia. Związane jest to głównie z proporcjonalnie większą ilością tłuszczu oraz mniejszą ogólną ilością wody w organizmie kobiety. Od strony biologicznej kobieta jest więc bardziej niż mężczyzna narażona na wszelkie negatywne konsekwencje spożywania alkoholu:
 • Szkody zdrowotne (uszkodzenia organów i narządów) występują u kobiet kilka razy szybciej niż u mężczyzn.
 • Objawy marskości wątroby u kobiet pojawiają się już po 5 latach intensywnego picia i umierają one z powodu marskości w młodszym wieku niż mężczyźni.
 • Pełny obraz zespołu uzależnienia od alkoholu rozwija się u kobiet w znacznie krótszym czasie niż u mężczyzn.
 • Stwierdzono związek między piciem alkoholu a występowaniem raka sutka u kobiet.
 
Czynniki psychologiczne
Na podstawie badań można stwierdzić, że kobiety w porównaniu z mężczyznami:
 • częściej piją w związku z problemami emocjonalnymi i w ramach kompensacji problemów (mężczyźni - z przyczyn socjalnych),
 • częściej cierpią z powodu objawów nerwicowych oraz zaburzeń snu,
 • częściej przeżywają poczucie winy, depresję lub stany lękowe,
 • częściej piją w związku z sytuacją w domu a mężczyźni przy kłopotach z pracą,
 • częściej zaczynają pić po traumatycznych wydarzeniach lub w stresie,
 • mogą pić ze względu na wahania nastroju związane ściśle z cyklem miesiączkowym
 • piją z powodu samotności,
 • piją w związku z objawami tzw. zespołu opuszczonego gniazda (zagubienie i samotność spowodowane spadkiem liczby obowiązków po opuszczeniu domu przez dorosłe dzieci),
 • częściej nadużywają alkoholu, jeżeli w dzieciństwie były molestowane lub wykorzystywane seksualnie,
 • są obciążone większym ryzykiem nadużywania alkoholu, jeżeli występują u nich problemy (lub zaburzenia) seksualne.
U kobiet negatywne emocje odgrywają znacznie większą rolę w rozwoju uzależnienia od alkoholu niż u mężczyzn. Z badań wynika również, że problemy alkoholowe ma ponad połowa lesbijek, podczas gdy wśród kobiet heteroseksualnych odsetek ten jest 5-7 razy mniejszy.
 
Czynniki socjokulturowe
Istotny wpływ na szybszy rozwój uzależnienia u kobiet oraz na zwracanie się po pomoc mają czynniki socjokulturowe, bowiem w wielu społeczeństwach kobieta:
 • jest osobą odpowiedzialną za dom i wychowanie dziecka, a więc za jakość życia rodzinnego,
 • staje przed innymi niż mężczyzna wymaganiami moralnymi i etycznymi oraz inne są względem niej oczekiwania,
 • nie jest akceptowana jako osoba pijąca, co determinuje staranne ukrywanie picia, późniejsze uświadomienie sobie problemu oraz odwlekanie decyzji dotyczącej zwrócenia się po pomoc,
 • szybciej niż mężczyzna wypada z ról społecznych (bardziej widoczne są zaniedbania spowodowane piciem),
 • zdarza się, że pije w związku z zachowaniami partnera (niejednokrotnie jest to picie z partnerem spowodowane uległością, chęcią niedopuszczenia, żeby się upił itp.),
 • szybciej niż mężczyzna jest odrzucana przez otoczenie i szybciej się stacza.

Mówi się, że na dziesięciu żonatych mężczyzn leczących się z powodu alkoholizmu małżeństwo jednego z nich kończy się rozwodem, a na dziesięć leczących się zamężnych kobiet małżeństwo nie ulega rozpadowi w jednym tylko przypadku. Stwierdzono również, że kobiety:

 • zaczynają pić później niż mężczyźni (nierzadko po 40. roku życia),
 • częściej piją samotnie i ukrywają swoje uzależnienie,
 • szybciej niż mężczyźni osiągają kolejne stadia uzależnienia,
 • częściej są rozwiedzione,
 • mężowie kobiet alkoholiczek mają częściej problemy alkoholowe w porównaniu z populacją ogólną, a także mężowie alkoholiczek mają częściej problemy alkoholowe niż żony mężczyzn alkoholików.
 
Odrębnym problemem jest picie alkoholu przez kobiety po 60. roku życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że około 25% kobiet uzależnionych to właśnie kobiety, które uzależniły się po 60. roku życia. Najczęściej bezpośrednią przyczyną sięgania po alkohol w tym wieku są strata partnera (zgon lub porzucenie przez wieloletniego partnera), przejście na emeryturę i często związane z tym pogorszenie statusu materialnego oraz problemy zdrowotne i związana z nimi mniejsza sprawność fizyczna.
 
Specyfika leczenia kobiet
Z badań wynika, że kobiety decydują się na podjęcie leczenia po około siedmiu latach intensywnego picia, tj. około dwukrotnie wcześniej niż mężczyźni. Stosunek liczby kobiet leczonych do liczby leczonych mężczyzn jest znacznie mniejszy niż stosunek liczby uzależnionych od alkoholu kobiet do liczby uzależnionych mężczyzn. Wyniki leczenia kobiecego alkoholizmu są porównywalne z wynikami uzyskiwanymi w leczeniu mężczyzn. Większość mężczyzn decyduje się na leczenie w związku z nasilającymi się problemami zawodowymi, małżeńskimi czy prawnymi, natomiast większy procent kobiet poddaje się leczeniu z własnej woli. Bardzo dobrym momentem do rozpoczęcia przez kobietę leczenia jest okres ciąży, natomiast okres poporodowy znacznie zwiększa ryzyko powrotu do picia z powodu znalezienia się w nowej, trudnej sytuacji i związanego z tą sytuacją zmęczenia. Okres macierzyństwa łączący się z poczuciem odpowiedzialności za dziecko oraz ograniczeniem możliwości dysponowania własnym czasem może wpływać niekorzystnie na decyzję o podjęciu leczenia. Stosunkowo często spotyka się kobiety, które obok picia alkoholu przyjmują duże ilości leków psychotropowych. Z tego powodu wyjątkowo niebezpieczne jest zlecanie kobietom leków psychotropowych bez uprzedniego zapoznania się z ich modelem picia oraz bez wykluczenia uzależnienia. Dotyczy to szczególnie kobiet, które domagają się leków.
 
Co utrudnia kobietom leczenie?
Najpoważniejszymi przeszkodami w leczeniu uzależnionych kobiet są:
 • błędne zdiagnozowanie (jako depresja, nerwica itp.),
 • obecność, u niektórych z nich, objawów zespołu stresu pourazowego będącego następstwem doświadczanej zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym przemocy seksualnej i fizycznej,
 • poczucie wstydu i winy (przyznanie się do alkoholizmu może być traktowane jako świadectwo niepowodzenia w roli matki czy żony),
 • obawa przed wykryciem zaniedbywania czy nadużywania swoich dzieci,
 • obawa przed utratą (odsunięciem, odebraniem) dzieci,
 • sprzeciw rodziny (wstyd przed otoczeniem),
 • trudności w zapewnieniu opieki nad dzieckiem (nie mogą ich opuścić, ponieważ wśród bliskich nie ma osoby, która mogłaby zająć się dziećmi na czas leczenia),
 • mężowie, przyjaciele lub kochankowie nie pozwalają "swoim kobietom" na udział w terapii, szczególnie gdy terapeutami są mężczyźni,
 • brak specyficznych dla kobiet programów terapeutycznych, co np. z powodu wstydu uniemożliwia niektórym kobietom rozmowy na tematy związane z seksem (nieuporządkowane życie seksualne czy udział w orgiach seksualnych).
Ponadto kobiety:
 • preferują terapię indywidualną i do tego w warunkach bardziej kameralnych, aby uniknąć społecznego piętna "alkoholiczki", Bardzo trudne w procesie leczenia kobiety może być przekazanie jej umiejętności koniecznych do zerwania związku z mężczyzną, który pije, stosuje przemoc lub/i wykorzystuje ją.

Warto przeczytać:

Wartościowe artykuły na naszym blogu:


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia alkoholizmu, komentować, zadawać pytania, spotkać innych ludzi z podobnymi problemami do twoich, wejdź na nasze forum: http://pomoc.terapie.net.pl/index.php?/forum/1-alkoholizm

 

 

printFrom: https://terapie.net.pl/kobiety.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/kobiety.html