Przymusowe leczenie alkoholików

Przymusowe leczenie alkoholików

Często wielu bliskich osób uzależnionych od alkoholu pyta o możliwość przymuszenia osoby uzależnionej do leczenia alkoholizmu – wtedy kiedy mimo ewidentnych objawów uzależnienia i szkód ponoszonych przez pijącego, nie wyraża on zgody na terapię, zaprzecza temu, że ma problem alkoholowy.

 

Po zmianie prawa trudniej leczyć alkoholików

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/prawo/leczenie-odwykowe-sad-moze-zobowiazac-nie-skierowac-przymusowo,420808.html

Coraz trudniej uzależnionego od alkoholu skierować na leczenie odwykowe, bowiem poprzednia ustawa przewidywała przymusowe leczenie odwykowe, a obecne regulacje pozwalają jedynie sądowi zobowiązać osobę uzależnioną do podjęcia terapii. Taka m.in. ocena pojawiła się podczas zorganizowanej w Łodzi konferencji o wsparciu osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

Zorganizowana 23 maja 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim konferencja „Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym” została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoniego Różalskiego. Zrealizowano ją w ramach zadań „Wspierania badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu”. Środki na prowadzone badania pochodziły z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Problemy z leczeniem odwykowym

Lekarz psychiatra Marek Staniaszek wyjaśniał problemy związane ze stosowaniem ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak zaznaczył, o ile poprzednio obowiązująca ustawa przewidywała przymusowe leczenie odwykowe, o tyle obecne regulacje prawne pozwalają jedynie sądowi zobowiązać osobę uzależnioną do podjęcia terapii. Nie można jednak nikogo do leczenia zmusić – podkreślił biegły Staniaszek. Wskazał, że byłoby to pogwałceniem wolności konstytucyjnych. Zwrócił również uwagę, że w Polsce funkcjonują oddzielne systemy przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Na świecie jednak tak nie jest. Należałoby wprowadzić jednolity system leczenia uzależnień, a także odstąpić od penalizacji posiadania niewielkiej ilości narkotyków. To bulwersujące, że osoba posiadająca 0,5 grama marihuany jest traktowana w świetle prawa jak przestępca – zaznaczył psychiatra.

Rodzina nie zawnioskuje o odwyk

Na problematykę podmiotów uczestniczących w postępowaniu sądowym w przedmiocie zobowiązania osoby uzależnionej do poddania się leczeniu odwykowemu uwagę zwrócił prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ireneusz Kunicki. Wyjaśniał, że sprawę taką zainicjować może jedynie prokurator lub gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie ma natomiast miejsca dla udziału w postępowaniu członków rodziny alkoholika ani innych podmiotów, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich– zaznaczył prof. Kunicki.

Terapia przeciwalkoholowa

W opracowaniach przygotowanych przez prof. dr hab. Beatę Pastwę-Wojciechowską z Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Ingę Markiewicz i mgr Agatę Młynarczyk-Burek oraz Klaudię Guzińską zwrócono uwagę na praktyczne problemy leczenia odwykowego przeciwalkoholowego, a także kwestię terapii podejmowanej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Ekspertki podkreśliły, że więźniowie chętnie podejmują terapię, jednak często chodzi im jedynie o doraźne profity i możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zwróciły jednocześnie uwagę, że w warunkach wolnościowych postępowanie sądowe w sprawie leczenia odwykowego jest niekiedy traktowane jako swoista alternatywa dla postępowania karnego, gdy alkoholik naruszył prawo. Być może to jest przyczyną relatywnie niewielkiej skuteczności tych działań – rozważały.

Nie ma całościowych badań problemu 

Prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Renata Szczepanik, kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej podkreśliła, że dotychczas nie zostały przeprowadzone całościowe badania dotyczące problemów w rodzinach dotkniętych nadużywaniem alkoholu. Prof. Renata Szczepanik zwróciła uwagę, że jest to o tyle istotne, iż postępowanie rodziców w takich środowiskach przekłada się na to, czy dzieci również będą nadużywały alkoholu. Zadaniem środowisk naukowych jest zaś poszukiwanie rozwiązań nakierunkowanych na pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysu związanego z uzależnieniem jednego z jej członków – wyjaśniła Kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej. Wtórowała jej dr Magdalena Staniaszek, Kierownik Projektu, podkreślając doniosłość integracji środowisk, które zajmują się problematyką uzależnienia od alkoholu i jego zwalczania, w szczególności psychologów, psychiatrów i prawników.

 

 Na problematykę metod terapeutycznych, w tym terapię par i małżeństw, zwrócił uwagę prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Krzysztof Gąsior. Podkreślił, że istotnym problemem jest tu zazwyczaj brak zdolności osoby uzależnionej do zachowania całkowitej abstynencji. Należy to uwzględnić, ustalając założenia procedur leczenia odwykowego – zaznaczył prof. Gąsior.

Dziecko uzależnione od alkoholu

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Iwona Grzegorzewska zaprezentowały wystąpienia odnoszące się do problematyki uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży. Podkreśliły, że nie można opierać systemu terapeutycznego na skostniałych schematach. Bardzo ważna jest tu postawa rodziców i członków najbliższej rodziny uzależnionego – zaznaczyły. Prof. Iwona Grzegorzewska zwróciła nadto uwagę, że wpływ na problemy młodych osób z uzależnieniem ma również to, że dzieci uczą się w szkołach, w których program nauki nie jest właściwie przystosowany do stopnia rozwoju uczniów. Jej zdaniem, gdyby programy nauczania nie były przeładowane wiedzą, dzieci nie borykałyby się ze stresem, który czasami można zagłuszać właśnie alkoholem. Z kolei prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska z Uniwersytetu Gdańskiego zwróciła uwagę na związki pomiędzy alkoholizmem a zaburzeniami osobowości. Miłe dziecko może bowiem stać się psychopatą uzależnionym od alkoholu – dowodziła prof. Beata Pastwa-Wojciechowska w oparciu o zgromadzone wyniki badań. Czytaj więcej o alkoholizmie wśród młodzieży.

 

Uzależnione kobiety traktować inaczej 

Natomiast dr hab. Ewa Włodarczyk z UAM w Poznaniu przedstawiła problematykę uzależnienia kobiet od alkoholu oraz potrzebę odmiennego ich traktowania w toku terapii, niż ma to miejsce w przypadku alkoholików-mężczyzn.

W dalszym toku konferencji, podczas prac w sekcjach, zaprezentowano liczne referaty odnoszące się obszernie do problematyki instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym, wpływu alkoholizmu na rodzinę i relacje międzyludzkie, a także skutecznych form pomocy.

Autor 

Michał Świerczek (Terapeuta uzależnień)

Posiada olbrzymie doświadczenie życiowe i zawodowe. Od 1986 roku brał udział w wielu projektach,   szkoleniach, warsztatach, związanych z tematyką uzależnień i z problemami współuzależnienia. Współtwórca   wielu inicjatyw trzeźwościowych i samopomocowyc

 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-16/przymusowe-leczenie-alkoholikow.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-16/przymusowe-leczenie-alkoholikow.html