Kto może wpaść w alkoholizm

KTO MOŻE WPAŚĆ W ALKOHOLIZM?

       W świetle współczesnej wiedzy należy sądzić, że do uzależnienia prowadzi wiele dróg, a do jego powstania przyczynia się współwystępowanie czynników biologicznych, psychologicznych i środo- wiskowych. Żaden z nich samodzielnie nie powoduje uzależ-  nienia, chociaż w przypadku różnych osób wpływ i znaczenie poszczególnych czynników mogą być różne. Powstanie uzależnienia musi być jednak poprzedzone jakimś okresem picia alkoholu, czasem dłuższym a czasem krótszym. Uzależnienie od alkoholu nie jest chorobą genetyczną. Jednak u części osób czynniki biologiczne odgrywają istotną, lecz nie samodzielną rolę w powstawaniu uzależnienia - są więc czynnikami ryzyka uzależnienia od alkoholu.

CZYNNIKI  UZALEZNIENIA

Uzależnienie fizyczne, to stan biologicznego przystosowania się organizmu do przyjmowanej substancji. Jej brak w organizmie prowadzi do dolegliwości fizycznych, płynących ze wszystkich układów - pojawia się zespół abstynencyjny. Objawy tego zespołu wystąpić mogą także wtedy, gdy organizm dostanie zbyt małą dawkę w stosunku do zapotrzebowania.

Uwarunkowania psychologiczne uzależnienia to czynniki najczęściej wynikające z niedojrzałości emocjonalnej. Osoby niedojrzałe emocjonalnie, mają dużo problemów  związanych z pokonywa- niem trudnych sytuacji życiowych. Wielu z nich potrzebuje wtedy środka który ułatwi im funkcjono- wanie, sięgają więc po leki, narkotyki, czy właśnie po najłatwiej dostępny alkohol. W początkowym okresie picia pozornie pomaga on funkcjonować, ale jednocześnie zaburza, a nawet uniemożliwia dojrzewanie, czyli proces prawidłowego kształtowania osobowości i utrwalania się korzystnych dla człowieka cech.

Czynniki społeczne są natomiast ściśle związane z czynnikami kulturowymi, a wiec z obyczajowością i postawami społecznymi. Podłożem, na którym rodzą się normy i zachowania są właśnie społeczne obyczaje. Normy te naśladujemy od dzieciństwa, często bez udziału świadomości. Dotyczą również zasad spożywania alkoholu i narkotyków. Czynniki społeczne szczególną rolę pełnią u dzieci i mło- dzieży. W toku interakcji dziecka z otoczeniem, tworzą się doświadczenia, które stanowią później podstawę jego społecznego działania. Dla osoby dojrzewającej znaczenie może mieć moda mło- dzieżowa, nacisk wywierany przez grupę na jednostkę. Przynależność do danej grupy pociąga za sobą bezwzględne respektowanie panujących w niej zasad i rytuałów. Bardzo często młodzież    wyobcowana ze środowiska rodzinnego ujawnia silną potrzebę afiliacji, chęć przynależenia do grupy. Działa tu więc silny motyw psychologiczno-społeczny: potrzeba afiliacji, której realizacja pociąga za sobą uzależnienie społeczne. Jeżeli w grupie panuje moda na branie środków, to automatycznie jednostka narażona jest na uzależnienie od środków branych w grupie.

 

 

Na podstawie wyników badań wielu autorów, w etiologii uzależnień wyodrębnia się psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zwiększające ryzyko uzależnień.

Należą do nich następujące czynniki:

Osobowościowe:   

 • Objawy neurotyczne występują już w dzieciństwie (lęk, poczucie krzywdy)
 • Brak stabilności emocjonalnej
 • Poczucie zagrożenia, brak silnego wzorca ojca i matki w rodzinie
 • Brak zdolności do wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów
 • Niski poziom tolerancji na frustracje
 • Subiektywizm, submisja (podporządkowanie się), labilność emocjonalna
 • Obniżone poczucie własnej wartości, silna potrzeba samorealizacji
 • Niski stopień uspołecznienia i odpowiedzialności
 • Niezaspokojona potrzeba afiliacji, potrzeba bycia w grupie
 • Kierowanie się w życiu zasadą przyjemności, a nie powinności
 • Obniżony system wartości i poczucia sensu życia.

Środowiskowe:

 • Rodzina niepełna, rozbita lub zagrożona rozbiciem
 • Konflikty w rodzinie, niezgodność w metodach wychowawczych
 • Brak więzi w rodzinie, rodzina małodzietna
 • Jedyne dziecko w rodzinie z nadopiekuńczym systemem wychowania
 • Oboje rodzice pracujący poza domem, często w delegacji
 • Wysoka rodzinna tolerancja dla palenia, picia, zażywania leków
 • Łatwy dostęp do narkotyków, alkoholu, leków i innych środków.

Osoby w wyżej wymienionych sytuacjach łatwo popadają w konflikty, stresy, reagują na nie sięganiem po środki odurzające.

 

             Autor                                         

Marek Harasimowiczi  - Terapeuta Uzależnień 
Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną  przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowyc
 

 Comments (0)


Leave A Comment

Required fields are marked *. Your email will not be published or shared.

KATAGORIE

 • Avatar

  cordelia sandra skomentował Jak rozmawiać z alkoholikiem, aby posłuchał?

  Thank you Thank You Very much Doctor Otonokpo for making my ex boyfriend come back to me. I am Cordelia Sandra from Brazil and i am putting this testimony here too because i want to share my testimony of how i was helped by Doctor Otonokpo within 48 hours of contacting him. Yes, it was last week my ex boyfriend returned to me after i contacted Doctor Otonokpo. My boyfriend was always going back to meet his ex girlfriend because he never really left her. Her name was Sophie. I didn't know how it happened one day after breakfast that i saw him looking at his ex girlfriend's picture on Facebook and I flared at him that he doesn't care about him and he was with me and still thinking about his ex although we have been dating for 6 months. He stormed at me and left the house and never returned. I was heartbroken and wanted him to come back. I was in a nightclub with friend one evening that I saw him with Sophie there, I was humiliated that night and I regretted going there only to see him there. I went online after some days and found Doctor Otonokpo and read about him and I contacted him to help me get him back. I must say that within 48 hours, my boyfriend came back to me and pleaded for leaving me. Is this how spell works so fast? Please, if you want help, contact Doctor Otonokpo too to help you at otonokpotemple@gmail.com
  Call/WhatsApp +2348114129781

  Avatar

  Basta skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  3 lata po terapii nie pije i jestem bardzo szczesliwa.

  Avatar

  skomentował Ile trwa odwyk alkoholowy ?

  @Kate:

  Avatar

  Wojciech kukiela SW16 5RZ Sreatham comon skomentował XANAX – uzależnienie od XANAXU

  Jestem uzależniony od alprazolam i chyba tramadol prz
  Ypuszczam że do do dwóch miesiącach będę miał wymiane biodra potrzebuje ogromnej pomocy chce.normalnego
  Zycia rower marzy mi powrot do partnerki
  Próbowałem 4dni i 8 dni nie wytrzymałam
  Jestem zdesperowany proszę jakos mi pomóc PROSZE!!
  !

printFrom: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-04/kto-moze-wpasc-w-alkoholiz.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Telefon
Wiadomość
Adres: https://terapie.net.pl/pomoc-dla-rodzin/2019-12-04/kto-moze-wpasc-w-alkoholiz.html